Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Don't pay for unsolicited merchandise - Không thanh toán cho những món hàng không đặt muaDear House of Treasures,

Thank you for the figurine I received unexpectedly in today's mail. I was particularly surprised to see an invoice enclosed in the package since I've never placed an order with your establishment and never will.
I have thrown away te invoice and intend to keep the figurine. It wouldbe presumptions of you to think I would do otherwise.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa Công ty House of Treasures,

Cám ơn quí ngài về bức tượng nhỏ tình cờ được gửi qua bưu điện hôm nay. Tôi thưc sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một hoá đơn đính kèm trong bưu điện, bởi vì tôi chưa bao giờ đặt hàng tại cơ sở của quí ngài cả và sẽ không bao giờ đặt hàng ở đó.
Tôi đã quẳng cái hoá đơn đi và có ý định giữ lại bức tượng. Các ông đã quá tự phụ cho rằng tôi không dám làm vậy.

Kính chào,
Views: 4204   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.