Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Withdrawing from mail order club - Rút tên khỏi câu lạc bộ đặt hàng qua bưu điệnDear Membership Director,

Under the terms of my membership in the Revolving Record Club, I was required to purchase three selections within a 12-month period.
With he enclosed order, this obligation has been met. Please remove my name from your mailing list.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ngài Giám đốc,

Căn cứ vào những điều khoản qui định thành viên câu lạc bô của tôi, tôi được yêu cầu mua ba tập tuyển chọn trong vòng 12 tháng.
Với đơn đặt hàng đính kèm theo, coi như nghĩa vụ của tôi đã hoàn tất. Xin vui lòng xoá tên tôi khỏi danh sách các khách hàng mua hàng qua bưu điện.

Chân thành cám ơn,
Views: 4294   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.