Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Notice of retirement to nearest social security office - Thông báo nghỉ hưu gửi cho văn phòng trợ cấp xã hội gần nhấtGentlement,

Three months from now, on February 1 of next year, I plan to retire. It will also be my 65th birthday and the close of a 30-year career with ConGlom Corp. During that entire period my FICA payroll deductions were always at a maximum.
My Social Security number is 000-00-0000. My wife, Dorts, is 63 years old. Her Social Security number is 000-00-0000, but she hasn't been employed for many years.
Please let me know the amount of my/our monthly benefits and the date on which I may expect to begin receiving them.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa quí ông,

Ba tháng nữa kể từ nay, vào ngày 1 tháng 2 năm tới, tôi có ý định nghỉ hưu. Đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ 65 của tôi và là ngày kết thúc sự nghiệp 30 năm làm việc với công ty ConGlom. Suốt thời gian nghỉ hưu, hội FICA luôn trả lương hưu cho tôi ở mức thấp nhất.
Mã số trợ cấp xã hội của tôi là 000-00-0000. Bà xã tôi, bà Doris, năm nay 63 tuổi. Mã số của bà là 000-00-0000, nhưng bà đã mất việc lâu lắm rồi.
Xin vui lòng cho tôi biết số tiền lãi hàng tháng cua tôi (của gia đình tôi) và ngày tháng mà tôi bắt đầu được nhận.

Chân thành cảm tạ,
Views: 3425   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.