Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Notice of name change to nearest social security office - Thông báo thay đổi tên tuổi gửi cho văn phòng trợ cấp xã hộiRe: Social Security #000-00-0000

Gentlemen,

I am writing to notify you that three weeks ago I was married. On June 14 my name changed from Ellen Peterson to Ellen Robinson.
I am enclosing a copy of my marriage certificate. Please change your records accordingly and issue me a new Social Security card.
I will continue to work at MegaMotors, Inc., and have notified my employer of the change.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Bản tham chiếu: trợ cấp xã hội #000-00-0000

Thưa quí ngài,

Tôi viết thư này thông báo cho quí ngài biết là tôi đã lập gia đình cách nay ba tuần. Vào ngày 14 tháng 6 tên là Ellen Peterson của tôi đổi thành Ellen Robinson. Tôi đính kèm theo đây một bản sao giấy đăng ký kết hôn. Xin vui lòng sửa đổi các tài liệu lưu trữ của phòng và cấp cho tôi một thể Bảo hiểm xã hội mới nhất. Tôi tiếp tục làm việc ở MegaMotors và đã thông báo cho ông chủ của tôi biết về sự thay đổi này.

Cám ơn,
Views: 4064   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.