Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Correct monthly bank statement - Sử lại bản quyết toán ngân hàng hàng thángGentlemen,

I am writing to call your attention to an error in my latest monthly statement for checking account #000-0000.
The statement does not include the $500 deposit I made on October 14. I am enclosing a photocopy of the deposit ticket I was issued on that date. As you can see it indicates that I cashed a check for $920, deposited $500 in my account, and received the balance in cash.
Please make the change and issue a corrected statement.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa quí ngài,

Tôi viết thư này mong quí ngài để ý tới một nhầm lẫn trong bản quyết toán hàng tháng mới đây nhất của tôi cho tài khoản #000-0000. Bản quyết toán không tính số tiền ký gởi 500 đôla của tôi vào ngày 14 tháng 10. Tôi đính kèm một bản sao thẻ ký gởi do nhà băng cấp vào ngày tháng trên. Như quí ngài có thể thấy là tôi đã chi một ngân phiếu 920 đôla, đã ký gửi 500 đôla vào tài khoản của tôi và đã nhận được khoản chênh lệch bằng tiền mặt. Xin vui lòng sửa đổi và cấp lại một bản quyết toán đúng.

Kính chào,
Views: 4296   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.