Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Noisy tenants upstairs... one of us has to go - Những người ở trọ trên tầng trên ồn ào quá... một người trong chúng tôi phải dọn điDear Mr. Hamilton,

Enclosed with my check for the February rent is thic brief nte which will explain why I may not renew my lease when it expires in two months. The apartment is lovely; the building is well maintained; the rent is reasonable, but one problem overshadows all. The Russors in apartment 2D directly above ours fight constantly. My wife and I have spoken to them about it, but the chaos continues uabated.
I realize how busy you are running your business and a 24-unit aparmen building from the other side of town, and didn't want to bother you about a matter which I had hoped could be resolved between us. I was wrong, and we have arrived at an impasse. Either the Russos go or we do... and the problem will fall into the laps of your next tenants in ID.
Out of respect for your time, I'll not mention this matter again. The first four of the five years we've spent here have been most enjoyable, but the past year has been intolerable. We realize the decision will ultimately be yours, and we are prepared to move if nothing is done.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Hamilton,

Cùng với tấm chi phiếu trả tiền nhà tháng hai tôi kèm theo lá thư ngắn này để giải thích lý do tôi có thể không ký tiếp hợp đồng thuê nhà khi còn hai tháng nữa là hết hạn. Căng hộ này dễ hương, chung cư được bảo quản tốt, tiền thuê nhà phải chăng, nhưng có một vấn đề đã làm hỏng tất cả. Gia đình ông bà Russos ở căn hộ 20 ngay trên đẩu chúng tôi cứ đánh nhau liên tục. Những âm thanh do mối bất hoà trong gia đình họ cứ phá quấy cuộc sống chúng tôi cả ngày đêm. Vợ tôi và tôi đã nói chuyện đó với họ, nhưng sự hỗn loạn cứ tiếp diễn không giảm bớt.
Tôi rất hiểu ông bận rộn như thế nào khi phải điều hành công việc làm ăn và trông coi một chung cư hai mươi bốn hộ ở bên kia thành phố, và không muốn làm phiền ông về một vấn đề mà tôi đã kỳ vọng rằng có thể giải quyết được giữa chúng tôi với nhau. Tôi đã lầm, và chúng tôi đã đi đến chổ bế tắc. Hoặc gia đình Russos dọn đi hoặc là chúng tôi... và chuyện bực mình đó sẽ do những người sắp thuê căn hộ số 1D của ông ôm lấy.
Vì quí trọng thời gian của ông, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Bốn năm đầu trong khoảng thời gian năm năm chúng tôi ở đây đã rất thú vị, nhưng năm vừa qua là không thể chịu nổi. Chúng tôi hiểu rằng quyết định tối hậu là tuỳ vào ông, và sẵn sàng dọn đi nếu không có gì thay đổi.

Trân trọng,
Views: 3586   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.