Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Getting back your security deposit - Lấy lại tiền đặt cọcDear Mr. Goldberg,

Several calls to your office have failed to pry loose a check for the $650 of mine which you still retain. That sum represents the security deposit equal to two month's rent on the apartment at 1400 Elm Street, which I vacated at the expiration of my lease on April 30th.
The building supervisor verified that he found no damage during his inspection of the apartment in mid-April, and he assured me that a check for the amount of the security deposit would be issued to me within a week after my departure. It is now two months.
I have sent this certified letter to your homw so there will be no mistaking my intentions. If I don't have the check for $650 in hand by next Monday, June 11th, I will file a claim in court. I am prepared to present my copy of the lease agreement, furnish cancelled checks, and, if neccessary, ask for a subpoena requiring the presence in court of both you and the building supervisor.
In a nutshell, Mr. Goldberg, I have you cold. It remains to be seen whether you're a smart enough businessman to get off that check at once.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Goldberg,

Nhiều lần gọi điện thoại đến văn phòng của ông đã không động đậy gì được đến một tấm chi phiếu trị giá 650 đôla phần tiền của tôi mà ông vẫn còn giữ. Số tiền ấy là tiền đặt cọc hết hạn hợp đồng thuê nhà vào ngày 30/4.
Viên thanh tra chung cư đã xác nhận rằng ông không thấy có hư hỏng gì trong lúc đi xem xét căn hộ vào giữa tháng tư, và ông ất đã bảo đảm với tôi rằng một ngân phiếu với số tiền đặt cọc của tôi sẽ được ký trả cho tôi trong vòng một tuần sau khi tôi dọn đi. Bây giờ đã là hai tháng.
Tôi đã gửi lá thư được xác nhận này đến nhà ông đễ cho ông khỏi nhầm lẩn các ý định của tôi. Nếu như tôi không nhận được tờ ngân phiếu 650 đôla trong tay vào ngày thứ hai tới, thì ngày 11/6 tôi sẽ nộp đơn kêu nài lên toà án. Tôi đã sẳn sàng trình bản sao hợp đồng thuê nhà, chuẩn bị các chi phiếu đã huỷ bỏ, và nếu cần, yêu cầu tổng trát đòi cả ông và viên thanh tra chung cư ra trước toà.
Nói gọn lại, thưa ông Goldberg, không cần nói nhiều. Vấn đề còn lại là chờ xem ông có phải là một nhà doanh nghiệp đáng kính để nhả tấm chi phiếu ấy ra lập tức hay không?

Trân trọng,
Views: 4724   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.