Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


When ex-spuose is behind on support payments - Khi người chồng cũ chậm trể trong việc gữi tiền trợ cấpDear Les,

You are now three months in arrears o your court-ordered child support payments. And I am unwilling to hear any more excuses or believe that "the check is in the mail".
To even begin to describe how difficult your obstinacy has made life for Les Jr., Lisa and me would create an intolerable indignity, and I simply won't do it.
Instead, let me remind you that the $550 per month figure isn't just a number plucked out of the air. It i the amount you agreed to in the divorce decree approved by Judge Whitney.
You know, Les, How distasteful the original proceedings were for me. And you may have assumed hat I would hestitate to re-open old wounds. Well, you're wrong! If that check for $1650 isn't in my hands by next Tuesday, it's back to cour again... for both of us.

(signature)

Bài dịch mang tính tham khảo

Anh Les,

Hiện nay anh đã trễ hạn rong việc gửi tiền trợ cấp nuôi con theo quy định của toà án mất ba tháng. Và ôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào hoặc cả tin rằng "Tấm ngân phiếu đang được gửi đi".
Lẽ ra ôi lại bắt đầu kể lể rằng sự chậm trễ của anh đã gây khó khăn cho cuộc sống của Les Jr. Lisa và tôi như thế nào và rằng đó là mộ sự đối xử tồi tệ không thể tha thứ được, nhưng tôi không làm như vậy. Thay vào đó, tôi sẽ nhắc anh nhớ con số 550 đôla mội tháng chẳng phải là một con số từ trên trời rơi xuống. Đó chính là số tiền mà anh đã đồng ý theo phán quyết của toà và được quan toà Whitney chấp nhận.
Như anh cũng biết đấy, Les, phiên toà xử hồi đó đã làm tôi khó chịu như thế nào. Và anh cho rằng tôi ngại không dám khơi lại vết thương cũ chứ gì. Anh lầm rồi! Nếu tấm ngân phiếu 1650 đôla đó không đến tay tôi vào thứ ba tới, cả hai chúng ta sẽ lại ra toà.

(ký tên)
Views: 3644   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.