Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


To ex-spouse on child custody - Gửi vợ cũ về việc chăm sóc con cáiDear Susan,

I understand from George Jr. tha you are planning o remarry and move to California. When he and Becky stayed with me last weekend, I was brought up to date on a number of developments.
My initial concern, of course, was hat I'd be a continent apar from the children and unlikely to see much of them again. It appears thy, oo, have some apprehensio about the move, though both spoke highly on your fiancé.
An idea has occurred to me, Susan, and I'd like you to give it some serious thought. While we've had our differences, I believe both of us have one overriding concern - doing what's best for George Jr. and Becky. And he more I think of it the more I'm convinced that both would b happier staying here in Boston with me, their family and friends, and familiar surroundings.
I'm told your husband-to-be is a widower with children of his own. Also that you speak frequently of making a "fresh start." It goes without saying that if you'll even consider my proposal I would agree to pay round-trip air fare for the children from here to your new home during the summer mothns and for occasional holidays.
The custoial agreement as spelled out in the divorc decree would be altered by mutual consent, on a trail basis if you'd like. If this idea seems reasonable, why don't you discuss it with your fiancè and the kids. I haven't, by the way, even hinted at any of this with either of them. Then, if you have any questions or suggestions, give me a call.
In any event, I wish you all the best.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Susan thân,

Tôi được biềt qua George Jr. là cô đang dự định tái giá và chuyển đến California. Hồi nó và Becky ở với tôi vào những ngày cuối tuần rồi, chúng đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện mới nhất. Dĩ nhiên là điều lưu tâm đầu tiên của tôi là sẽ sống quá xa các con và hầu như không gặp chúng được nhiều nữa. Điều đó cũng cho thấy là chúng rất sợ đi xa mặc dù cả hai đứa đều khen ngợi vị hôn phu của cô.
Cô Susan, tôi cũng thấy có một đề nghị là cô nên suy nghĩ kỹ lại đi vì chúng ta không hợp nhau, nên tôi muốn cả hai ta đều có một trách nhiệm chung - là hãy làm điều tốt nhất cho George Jr. và Becky. Càng nghĩ tôi càng thấy là cả hai chúng nó sẽ sung sướng hơn nếu ở lại Boston này với tôi, với gia đình cùng bạn bè và mọi điều chúng đã quen thuộc.
Tôi có nghe là vị hôn phu của cô cũng là một người goá vợ và cũng có mất đứa con. Tôi cũng nghe là cô thường nói đến việc có "bước khởi đầu tốt đẹp" thế thì chẳng cần nói nữa, giờ thì cô nên xem xét lời đề nghị của tôi là tôi sẽ lo cho lũ trẻ đi bằng máy bay từ đây đến ngôi nhà mới của cô suốt mùa hè và những ngày nghỉ.
Sự thoả thuận việc chăm sóc lũ trẻ theo quy định trong luật ly dị có thể được thay đổi do sự thoả thuận của hai chúng ta, dựa trên việc thử nghiệm này nếu cô thích. Nếu thấy hợp lý thì cô nên thoả luận điều này với vị hôn phu cùng lũ trẻ. Nhân tiện đây, tôi thậm chí không có ý nói bóng nói gió gì về điều này với hai đứa trẻ. Thế thì vô có yêu cầu hay đề nghị gì, hãy gọi điện thoại cho tôi.
Dù gì chăng nữa tôi chúc cô có được những điều tốt đẹp nhất.

Cám ơn,
Views: 3243   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.