Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Fire prevention needs promotion - Phòng cấp cứu cần thăng chứcDear Chief Robbins,

My husband and I want you to know how pleased we were with the home inspection by your two fire fighters, Bob Winton and Jeff Stroud. They were very thorough and helpful, and we appreciate the advice they gave us.
We learned of this service while visiting the fire house with our small son. We feel many more home owners would take advantage of the home inspection service if they were aware of it. Please consider publicizing it during Fire Prevention Week.
Thank you

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông truởng phòng Robbins thân mến,

Chúng tôi và tôi muốn ông biết là chúng tôi hài lòng thế nào đối với việc kiểm tra nhà bởi hai nhân viên cứu hoả Bob Winton và Jeff Stroud. Họ rất cẩn thận, hữu ích và chúng tôi rất cám ơn về lời khuyên họ đã cho.
Chúng tôi đã tìm hiểu về công việc này khi đi thăm cơ sở cứu hoả với con trai nhỏ của chúng tôi, hơn nữa chúng thấy nhiều người chủ gia đình sẽ gặt hái sự bổ ích trong việc kiểm tra nhà nếu họ ý thức được điều đó. Xin vui lòng quảng bá việc này trong suốt tuần lễ phòng hoả.

Cám ơn,
Views: 4145   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.