Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Lost item at coat check counter - Mất đồ ở quầy gửi áo khoácMr. R. W. Crane, Director
Metropolitan Art Museum
street address
city, state ZIP

Dear Mr. Crane,

Last Tuesday afternoon I paid a visit to the Museum. Earlier in the day I had been shopping and had purchased a dress and a raincoat and had them wrapped in a box.
Your coat check attendant indicated that Museum pulley required that parcels of this size be checked, and she gave me a claim check number 260 which corresponded to the number of the hook on which she hung my coat. The package was placed on the rack above.
Several hours later when I returned to pick up the checked items, only the coat was there. The attendant searched for the package, but couldn't find it. She took my name, address, phone number, along with a description of the package and its contents. I was told I'ld be hearing from her supervisor in a day or two.
Six days have passed and no one at the Museum has attempted to contact me. I have obtained from the store another copy of the receipt I was given at the time of the purchase of the dress and raincoat - for a total of $180.20 - and I am enclosing it. The name of the attendant on duty last Tuesday was Marcia.
I would like to have my parcel or a check for $180.20 which will enable me to replace the items lost in your checkroom.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Chủ tịch R. W. Crane,
Viện bảo tàng nghệ thuật thành phố
địa chỉ đường phố
mã số thành phố, bang

Thưa ông Crane,
Tôi đã đến thăm viện bảo tàng chiều thứ ba vừa qua. Trong ngày tôi đã đi cửa hàng và mua một chiếc áo dài và một chiếc áo mưa của mình, và tôi đã gửi chúng trong một cái hộp.
Nhân viên giữ áo của ông nói là luật ở đây đòi hòi là phải gửi lại những món hàng cở này và cô ta đã dưa cho tôi thể giữ đồ số 260 tương ứng với số móc treo mà cô ta treo chiếc áo khoác của tôi và gói hàng thì được đặt trên kệ ở phía trên.
Vài giờ sau tôi quay lại lấy số đồ đó thì chỉ còn lại cái áo khoác. Cô nhân viên đã tìm gói hàng nhưng không thấy nó. Cô ta ghi lại tên tôi, địa chỉ, số điện thoại cùng với hình dạng và nội dung của gói hàng. Và cô ta nói là thủ trưởng cô ta sẽ gọi cho tôi một hai ngày sau.
Sáu ngày trôi qua và không ai ở viện bảo tàng có ý gặp tôi. Tôi đã nhận từ của hàng một bàn sao khác của tờ biên nhận mà tôi đã được giao lúc mua hàng - tổng cộng là 180 đô la 20 xu - và tôi đính kèm nó theo thư. Tên cô nhân viên trực thứ ba vừa rồi là Maria. Tôi mong có lại được thùng hàng hay tấm ngân phiếu 180 đô la 20 xu đễ có thể giúp tôi bù lại số đồ đạc đã mất ở quầy gửi áo của ông.

Chân thành cảm ơn,
Views: 4043   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.