Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Farm - Nông trại, rau, trái cây >> Cabbages - Bắp cải 
cauliflower.jpg
broccoli.jpg
cabbage.jpg
bok_choy.jpg
 
Brussels_sprouts.jpg
flowering_kale.jpg
green_cabbage.jpg
kohlrabi.jpg
 
napa_cabbage.jpg
red_cabbage.jpg
savoy_cabbage.jpg
su_choy.jpg
 
gai_choy.jpg
broccoflower.jpg
broccoli_Romanesco.jpg
broccolini.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.