Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Sports, activity - Thể thao, hành động >> In Port - Hải cãng 
fisherman.jpg
pier.jpg
forklift.jpg
crane.jpg
 
container.jpg
cargo.jpg
barge.jpg
tugboat.jpg
 
lighthouse.jpg
tanker.jpg
buoy.jpg
ferry.jpg
 
smokestack.jpg
lifeboat.jpg
gangway.jpg
porthole.jpg
 
windlass.jpg
anchor.jpg
bollard.jpg
dock.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.