Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Workers - Công việc >> A Workshop 1 - Xưởng 
C-clamp.jpg
jigsaw.jpg
outlet.jpg
saw.jpg
 
brace.jpg
wrench.jpg
mallet.jpg
hammer.jpg
 
scraper.jpg
hatchet.jpg
hacksaw.jpg
pliers.jpg
 
workbench.jpg
toolbox.jpg
screwdriver.jpg
bolt.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.