Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống >> Meat, Poultry, and Seafood 1 - Thịt, đồ biển 
beef.jpg
roast.jpg
steak.jpg
pork.jpg
 
sausage.jpg
chops.jpg
bacon.jpg
ham.jpg
 
wing.jpg
chicken.jpg
fish.jpg
lobster.jpg
 
shrimp.jpg
crab.jpg
bay_scallops.jpg
canal_shrimp.jpg
 
crayfish.jpg
Dublin_Bay_prawn.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.