Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ


Please click on your answer.
Mời bạn chọn câu giải thích đúng nhấtVocabulary - Từ Vựng: purchase
a) (n.) A monastic or religious order subject to a regulated mode of life; the religious state; as, to enter religion.
b) (p. pr. & vb. n.) of Disgavel
c) (a.) Alt. of Serrulated
d) (v. t.) To loose from a hook; to undo or open by loosening or unfastening the hooks of; as, to unhook a fish; to unhook a dress.
e) (v. t.) To expiate by a fine or forfeit.Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.