englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> IELTS Writing Task 1 Hướng dẫn viết General Statement cho Line Graph

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: slinkviet
 member
 ID 19878
 Date: 03/24/2014


IELTS Writing Task 1 Hướng dẫn viết General Statement cho Line Graph
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trong bi học ny, chng ta sẽ revise Introductory expressions cho phần General Statement trong bi report biểu đồ v cng xem một vi cch nhận biết thng tin để viết general statement cho line graph nh!

1. Useful Introductory expressions for IELTS WRITING TASK 1
It is clear from the graph that.
As can be seen,
The most striking feature from the graph is that
As is illustrated in the graph,
It can be clearly seen that
In general/ Generally speaking,
It is noticeable that
As is highlighted in the graph,
________________________________________
2. Different ways to identify the most striking feature in a line graph of IELTS Writing Task 1
2.1 Nếu line graph c 1 xu hướng chung, hy m tả xu hướng đ
>>> Cấu trc:
.the general trend was upward/downward.
something experienced/witnessed/saw (a similar) upward/downward trend(s) over the given period.
there was/were (a similar) upward/downward trend(s)in something (time phrase).

line-graph-1-upward-trend
Line graph 1: Upward trend

Kết hợp với phần Expressions of prediction cc bạn sẽ c
>>> V dụ:
Eg1: It is clear that the figures for these countries are estimated to see upward trends over the given period.
Eg2: As can be seen, after noticeable rises in thefirst 70 years, the forecast is that there will be upward trends in the figures for these countries in the rest of the given period.
2.2 Nếu line graph c 2 xu hướng đối lập nhau, hy m tả cả 2 nhm xu hướng đ
>>> Cấu trc:
It can be clearly seen that there was (a/an) upward/downward trend(s) in.,while/whereas ..witnessed (a/an) downward/upward trend(s).
line-graph-2-two-general-trends-upward-and-downward
Line graph 2: Two general trends Upward and downward

>>> V dụ:
It can be clearly seen that there were upward trends in the amounts of Hamburger and Fish&Chips consumption, whereas the figure for Pizza witnessed a downward trend over the given period.
2.3 Nếu line graph khng c chung xu hướng r rng, v thứ tự cc đường l phn biệt, hy m tả đường cao nhất
>>> Cấu trc 1:
Sử dụng so snh hơn km khi c 2 đường: As is highlighted in the graph, A..was generally higher/more popular than ..B..
line-graph-3-no-general-trend-comparative
Line graph 3: No general trend Comparative

>>> V dụ:
As is highlighted in the graph, Pop Parade was generally more popular than Music Choice over the given period.
>>> Cấu trc 2:
Sử dụng so snh bậc nhất khi c nhiều hơn 2 đường: It is noticeable that ..A..was generally highest/ most popular
line-graph-4-many-lines-different-trends-superlative
Line graph 4: Many lines Different trends Superlative

>>> V dụ:
It is noticeable that the amount of goods transported by road was highest in this period.
2.4 Nếu line graph khng c xu hướng chung r rng v cc đường c giao cắt r rng chia cắt thnh cc giai đoạn, hy m tả thời điểm đạt gi trị lớn nhất của từng đường
>>> Cấu trc:
As is shown in the graph,..A.. was highest at/on.(timephrase), whereas B.. was most popular at/on.(time phrase)..
line-graph-5-no-general-trend-with-clear-small-periods-of-comparison
Line graph 5 no general trend with clear small periods of comparison

>>> V dụ:
As is shown in the graph, the percentage of radio listeners was highest at about 8 A.M., whereas TV was most popular at 9 P.M.

Tham khảo thm cc bi viết về IELTS tại website học IELTS

http://msdiepielts.com
gp kiến
 Reply: slinkviet
 member
 REF: 102751
 Date: 04/24/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Website học IELTS Ms Diệp đ cập nhật rất nhiều bi học mới, mời cc bạn vo tham khảo :D

 
 Reply: slinkviet
 member
 REF: 102758
 Date: 04/26/2014


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mời cc bạn v website học IELTS để cập nhật bi học mới nha!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group