englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> Hướng dẫn viết bar chart - IELTS Writing Task 1

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: slinkviet
 member
 ID 19868
 Date: 03/13/2014


Hướng dẫn viết bar chart - IELTS Writing Task 1
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Gần đây tôi hay nhận được tin nhắn xin tư vấn về thủ thuật viết bar chart trong IELTS Writing Task 1 . Theo bản thân th́ tớ thấy bar chart có mật độ xuất hiện trong IELTS exam dạo gần đây tương đối cao. Nếu bạn c̣n chưa đặt bút viết task này bởi:

Không biết đây có phải bar chart không?
Không biết lập plan bar chart
Không biết nhóm và phân tích số liệu như thế nào để thích hợp
Không biết ..V..V.
Vậy th́ khởi động con đường chinh phục bar chart thôi!

Format chung cho dạng bài biểu đồ cột
- A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các hoạt động khác nhau
- X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: hai nhóm tuổi
- Trong bài biểu đồ thực tế cho dạng bài này, số categories có thể lên đến 10 và các phần tử trong nhóm đối tượng so sánh có thể lên tới 4.


Format chung cho kiểu bài bar chart trong IELTS Writing Task 1
- Nhận xét chung: Các bạn có thể thấy, ở loại bài này của kỳ thi IELTS Writing, ta không có “changes over time” v́ vậy việc áp dụng phần lư thuyết cũng như phương pháp đọc “ Line graph ” mà ta vốn khá quen thuộc vàoloại bài này là hoàn toàn không thể. Vậy chúng ta sẽ cần có một cách nh́n nhận tổng quát hơn về mục đích chính của “ Bar chart ” để hiểu rơ ta cần phân tích ǵ. Chúng ta sẽ cùng đọc phần tiếp theo để trả lời câu hỏi này nhé!--------------------------------------------------------------------------------


Nhận biết “BAR CHART” và cách tiếp cận
- Đây là loại biểu đồ cột không có thay đổi qua thời gian, do đó mục tiêu chính của dạng bài này sẽ là so sánh – comparison & contrast

- Trong một bài biểu đồ dạng này sẽ có hai trục so sánh: so sánh giữa các categories như A, B, C… và so sánh giữa các nhóm đối tượng như X & Y…
- Người làm cần lưu ư rằng mỗi trục so sánh sẽ thực hiện vai tṛ không giống nhau trong bài viết:

So sánh giữa X & Y luôn là trục so sánh chính (phần so sánh này được sử dụng làm căn cứ dùng để nhóm thông tin trong bài, ví dụ như việc chia thân bài ra làm 3 đoạn với các categories có X lớn hơn Y, X < Y và X = Y). Khi người viết đưa ra số liệu của X làm ví dụ, b́nh thường đi kèm sẽ là số liệu của Y hoặc một phép so sánh tương đương giá trị của X và giá trị của Y.
So sánh giữa các categories như A, B, C… sẽ được sử dụng làm thứ tự báo cáo thông tin trong bài viết, trong đó category có chứa giá trị lớn nhất sẽ được report ưu tiên, sau đó tới giá trị lớn thứ hai,…. Tới giá trị nhỏ nhất. Chú ư : Các catagories có giá trị tương đối giống nhau sẽ được nhóm chung khi mô tả.
Sau khi đă xác định rơ ràng ư nghĩa của dạng bài này, các bạn phải lưu ư rằng IELTS essay sẽ c̣n yêu cầu người viết report có khả năng tổng hợp và nhóm các số liệu theo 1 format logic và liền mạch nhất.--------------------------------------------------------------------------------


Essay format for “IELTS BAR CHART”
⇒ Mở bài

The bar chart shows/illustrates/demonstrates…….(Who/what; where; when?)
Background statement: Nêu tên category có chứa giá trị cao nhất của X và category có chứa giá trị cao nhất của Y (Lưu ư : không nêu giá trị cụ thể vào background statement)

Biểu đồ cột mẫu trong IELTS Writing Task 1
Eg: It is clear from the graph that the percentage of young males playing computer games in their free time was highest, while going shopping was the most popular activity for young females.
⇒ Khổ Thân bài
Khổ thân bài sẽ được chia thành tối đa 3 đoạn và thường hai đoạn theo đúng quy tắc so sánh giữa X và Y
Ø Body 1 : Phần này discuss những categories trong cùng 1 nhóm so sánh (ví dụ: X lớn hơn Y, trong trường hợp giá trị cao nhất của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence : The percentage of X is higher than the percentage of Y in A, E& F.
Eg : Clearly, the percentage of men was higher than that of women who took part in some activities including: playing computer games, watching TV, going to the cinema and the gym.

§ Supporting sentences : Mô tả theo thứ tự những category theo thứ tự giảm dần về giá trị, report các giá trị quan trọng của X và Y, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị tương đương.
Eg:
- Computer games có giá trị lớn nhất : To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%.
- Watching TV chứa giá trị cao thứ hai : It is also noticeable that young males watching TV accounted for a significant proportion of around 64% which was twice as high as the figure for women participating in this activity.
- Cinema & Gym nhóm lại tả chung docó giá trị similar : Approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their free time.
Ø Body 2 : Phần này tiếp tục thảo luận các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: Y lớn hơn X, trong t́nh huống giá trị lớn nhất trong các giá trị c̣n lại của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence : Nevertheless, the percentage of Y is higher than/surpasses/outnumbers the percentage of X in/when it comes to the rest of the categories.
Eg : Nevertheless, females outnumbered males by percentage when it comes to the rest of the activities.

§ Supporting sentences : Miêu tả lần lượt các categories theo thứ tự giảm dần về giá trị, report Những giá trị quan trọng của Y & X, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị gần giống.
Eg:
- Shopping có giá trị lớn nhất và tỷ lệ nữ gấp ba tỷ lệ nam : In detail, the proportion of young females going shopping, which was triple that of their male counterparts, was the highest, at roughly 75%.
- Going out with friends chứa giá trị cao thứ hai và tỷ lệ 2 nhóm nam nữ similar : Meanwhile, the second most common activity for both sexes (going out with friends) was equally popular among young men and women, with slightly more or less than 70% or participants.
- Listening to music và Reading đều có tỷ lệ tham dự thấp : However, only a quarter of respondents listened to music in their free time, while there were few people who chose reading as a leisure activity (under 10%).http://msdiepielts.com/
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group