englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Văn viết tiếng Anh >> new topic

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: datthinker
 member
 ID 15315
 Date: 06/08/2007


new topic
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cach dung cua :may, must,can ,might...
thank you.


gp kiến
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 93137
 Date: 06/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn tham khảo bn topic Modal auxiliary verbs!

Chc vui!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group