Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Agent’s report - Báo cáo của đại lýDear Mr Trevor,

We are submitting our account sales for the consignment delivered ex-SS Orianna. You will find our draft for $1,190.80 enclosed, which is for the total sales, less our commission at 10 per cent and charges.
A number of booksellers here have been asking us if they could get scientific text books, or classic friction which is written in a simplified form of English and would be suitable for students of an intermediate level in English.
If you produce a series like this, would you send us a list? If not, could you put us in touch with a company that specializes in these books?

Yours sincerely,


Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Trevor,

Chúng tôi đệ trình bản báo cáo hàng ký gửi cho số hàng đã giao trên chuyến tàu hàng Orianna trước. Ông sẽ thấy hối phiếu của chúng trị giá 1.190,80 đôla đính kèm cho tổng số bán, trừ đi 10% hoa hồng và lệ phí.
Một số người bán sách đã đang yêu cầu chúng tôi xem họ có thể nhận sách giáo khoa về khoa học, hoặc tiểu thuyết được viết bằng thể văn đơn giản của tiếng Anh để thích hợp cho các học sinh có trình độ sơ cấp tiếng Anh.
Nếu ông xuất bản những bộ sách như thế, xin ông gửi cho chúng tôi danh sách? Nếu khôg có, xin ông cho chúng tôi liên hệ với một công ty chuyên môn về những lọai sách này?

Trân trọng,

Views: 4519   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.