Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Request from a buying agent - Yêu cầu từ đại lý thu muaDear Sir,

I am replying to your advertisement in the trade magazine Homecare in which you said you were looking for a buying agent in the UK to represent your group of stores in France.
My company already acts for several firms in Europe and America and we specialize in buying domestic appliances and other household goods for these markets. We have contacts with all leading brand manufacturers so we are able to obtain specially reduced export prices for their products and we can offer excellent terms for freight and insurance.
Our usual commission is 5 per cent on c.i.f. invoiced values, and we make purchases in our principals’ names, sending them accounts for settlement.
We will keep you well informed of new products that come on to the market, sending you any information or literature that we think will be helpful.
I have enclosed our usual draft contract for you to consider, and if you are interested, I would be pleased to hear from you.

Yours faithfully,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông,

Tôi viết thư trả lời về việc ông quảng cáo trên tờ tạp chí thương mại Homecare, trong đó ông đã nói là ông tìm một đại lý thu mua ở Vương quốc Anh để đại diện cho nhóm của hàng của ông ở Pháp.
Công ty của tôi hiện đã thu mua cho nhiều công ty ở Châu Âu và Châu Mỹ, chúng tôi chuyển môn thu mua những thiết bị trong nhà và hàng hóa sử dụng cho gia đình đối với những thị trường này. Chúng tôi giao dịch với mọi nhà sản xuất có nhãn hiệu hàng đầu, vì vậy chúng tôi có thể đạt giá xuất hạ đối với những sản phẩm của họ và chúng tôi có thể cung ứng những điều kiện tốt nhất về vận chuyển hàng và bảo hiểm.
Hoa hồng thông thường của chúng tôi là 5% trên trị giá c.i.f. được ghi trên hóa đơn, và chúng tôi mua hàng với danh nghĩa của bên ủy thác, gửi quyết toán cho họ để thanh toán.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho ông hiểu rõ về các sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, gửi cho ông bất kỳ thông tin hoặc tài liệu liên quan đến sản phẩm mà chúng tôi nghĩ là sẽ hữu ích.
Tôi gửi kèm một hợp đồng so bộ để ông xem xét, và nếu ông quan tâm, tôi sẽ vui mừng nhận được tin ông.

Chân thành,

Views: 4105   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.