Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


From the exporter to the importer - Từ nhà xuất khẩu gửi nhà nhập khẩuDear Mr. Tanner,

We are pleased to inform you that your order, No. 8815, has been shipped today on the SS Northern Cross which is due in Wellington in four weeks.
The shipping documents, including bill of lading, invoice, and insurance have been passed to the Eastland Bank, London, and will be forwarded to the New Zealand Bank, Wellington, who will advise you.
As agreed, we have drawn on the Eastland Bank at 60 days for the net amount of $23,100 which includes the bank’s discount commission and charges.
We are sure that you will be pleased with the consignment, and look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông,

Chúng tôi xin thông báo cho ông biết là đơn đặt hàng của ông số 8815 đã được gửi trên tàu hàng Northern Cross 4 tuần nữa đến Wellington.
Các chứng từ gửi hàng đường biển, gồm vận đơn, hóa đơn và bảo hiểm đã gửi sang ngân hàng Eastland ở London và sẽ được gửi tới ngân hàng New Zealand ở Wellington, họ sẽ thông báo cho ông.
Theo như đã thảo luận, chúng tôi đã ký phát hối phiếu thu tiền ở ngân hàng Eastland vào ngày thứ 60 cho 23.100 đôla trị giá thực gồm cả hoa hồng chiết khấu ngân hàng và lệ phí.
Chúng tôi chắc chắn là ông sẽ hài lòng với chuyến hàng ấy, và rất mong nhận and sớm.

Trân trọng,
Views: 3926   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.