Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Request for overdraft or loan - Xin vay hoặc vay khi vượt số dưDear Mr. Evans,

I would like to make an appointment to see you to discuss either a loan or overdraft to enable me to expand my business.
Over the past year I have been testing the market with a new line-furniture assembly kits – and have found that demand for these kits, both here and overseas, has exceeded my expectations. In the past six months alone I have had over $60,000 worth of orders, half of which I could not fulfill because of my limited resources.
I will need a loan for about $8,000 to buy additional equipment and raw materials. I can offer $2,000 in IBM ordinary shares, and $3,000 in local government bonds as part security for the loan, which I estimate will take me about nine months to repay.

I enclose an audited copy of the company’s current balance sheet, which I imagine you will wish to inspect, and I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,


Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Evans,

Tôi muốn hẹn gặp ông để thảo luận việc vay vốn hoặc khoản vay trội để tôi có thể mở rộng doanh nghệp của tôi.
Trên một năm qua tôi đã thử nghiệm thị trường với một mặt hàng mới – đồ nội thất lắp rắp – đã thấy có nhu cầu về những đồ đạc này, cả ở đây và ở nướcc ngoài, ngoài mong đợi của tôi. Chỉ trong 6 tháng qua tôi đã nhận các đơn đặt hàng trị giá trên 60.000 đôla, nữa số đó tôi không thể thực hiện được vì nguồn vốn của tôi bị hạn chế.
Tôi cần vay khoảng 8,000 đôla để mua trang thiết bị bổ sung và nguyên liệu thô. Tôi có thể cung cấp 2,000 đôla bằng các cổ phiếu thường của IBM, và 3,000 đôla bằng công trái của chính phủ địa phương dể bảo đảm một phần nợ vay, tôi ước lượng sẽ mất khoảng 9 tháng để trả tiền vay.
Tôi gửi kèm một bản sao bảng cân đối tài sản hiện nay của công ty đã được kiểm toán, mà tôi nghĩ là ông muốn kiểm tra và tôi rất mong tin ông.

Trân trọng,

Views: 4309   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.