Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Reply to advice of an overdraft account - Trả lời cho thông báo về một tài khoản rút vượt số dưDear Mr. Collis,

Thank you for your letter of 8th August. Please allow me to apologize for my oversight in not realizing I had a debit balance on my current account.
The reason I did not realize I had overdrawn my account was because I had received a post-dated cheque for $300.00 from a customer which had not been cleared. However, to avoid a repetition I have transferred $500.00 from my deposit account and this should ensure against overdrawing in future.
Thank you for allowing the credit transfer to Homemakers to go through despite the debit balance it created.

Yours sincerely,


Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Collis,

Cám ơn ông về lá thư đề ngày 8 tháng 8. Xin thứ lỗi cho tôi đã sơ suất không biết được tôi đã bị dư nợ trên tài khoản lưu động.
Lý do tôi đã không hiểu được mà đã rút vượt số dư tài khoản của tôi là bởi vì tôi đã nhận được một tờ chi phiếu 300,00 đôla ghi ngày tháng lùi về sau của một khách hàng đúng đã phải thanh toán trước đó. Tuy nhiên để tránh tình trạng này xảy ra nữa tôi đã chuyển 500,00 đôla từ tài khoản tiền gửi định kỳ và điều này chắc chắn sẽ tránh được việc rút vượt số dư trong tương lai.
Cám ơn ông đã cho vay chuyển khoản thanh toán cho Homemakers mau dù đã phát sinh dư nợ.

Trân trọng,
Views: 3738   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.