Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Request for extension - Yêu cầu xin gia hạnDear Mr Bishkin,

I am sorry to tell you that I will not be able to meet my bill, No. BE7714 due on 6 June.
My government has put an embargo on all machine exports to Zurimba, and consequently we have found ourselves in temporary difficulties as we had three major cash consignments for that country. However, I am at present discussing sales of these consignments with two large Brazilian importers, and am certain that they will take the goods.
Could you allow me a further 60 days to clear my account, and draw a new bill on me, with interest of, say 6% added for the extension of time?
I would be most grateful if you could help me in this matter.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Bishkin,

Tôi lấy làm tiếc phải cho ông biết là tôi sẽ không thể thanh tóan được hối phiếu của tôi, số BE7714, đáo hạn vào ngày 6 tháng 6.
Chính phủ của chúng tôi đã cấm vận tất cả các hàng xuất khẩu máy móc sang Zurimba, và do đó, chúng tôi đã tự lo liệu cho chúng tôi trong tình trạng khó khăn hiện thời vì chúng tôi đã có ba chuyến hàng có giá trị tiền mặt lớn sang nước đó. Tuy nhiên, hiện nay tôi đang thảo luận việc bán những số hàng này với hai nhà nhập khẩu lớn người Ba tây, và chắc chắn họ sẽ lấy số hàng ấy.
Xin ông chấp nhận cho tôi them 60 ngày nữa để thanh toán số tiền phải trả và ký phát hối phiếu mới cho tôi, tức là cộng thêm 6% lãi xuất cho thời gian gia hạn được chứ?
Tôi hết sức cảm tạ nếu ông có thể giúp tôi về vấn đề nay.

Trân trọng,
Views: 4401   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.