Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Refusing an order - Từ chối đơn đặt hàngDear Mr. Van Gellen,

Thank you for your order, No. HU449, which we received today. Unfortunately, we do not feel that we can offer the trade discount which you have asked for, viz. 35 per cent as we only allow a 25 per cent trade discount to all our customers regardless of the quantity they buy.
Our prices are extremely competitive and it would not bee worthwhile supplying on the allowance you have asked for. Therefore, in this instance, I regret that we have to turn down your order.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Van Gellen,

Cám ơn ông về đơn đặt hang số HU14449, mà hôm nay chúng tôi đã nhận được. Đáng tiếc là chúng tôi cảm thấy không có thể đáp ứng được mức hiết khấu bán sỉ mà ông yêu cầu là 35%, trong khi chúng tôi chỉ có thể chấp thuận 25% chiết khấu bán sỉ cho tất cả khách hang của chúng tôi, không kể đến số lượng họ mua.
Giá của chúng tôi rất có khả năng cạnh tranh nên việc cung cấp hàng theo chiết khấu mà ông yêu cầu sẽ không đáng kể. Vì thế, trong trường hợp cá biệt này, tôi tiếc là chúng tôi phải từ chối đơn đặt hàng của ông.

Trân trọng,
Views: 6180   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.