Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Confirming an appointment - Xác định cuộc hẹnDear Mr Grane,

Mr Norman Luman has asked me to confirm the appointment you made to see him. He looks forward to meeting you at 11:30 in his office, at the above address, on Tuesday 2 August.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Grane,

Ông Norman Luman đã yêu cầu tôi xác định cuộc hẹn được thu xếp để gặp ông. Ông ta rất mong gặp ông vào lúc 11 giờ 30 tại văn phòng, ở địa chỉ trên vào ngày thứ ba 2 tháng 8.

Trân trọng,
Views: 4963   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.