Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Making an appointment - Hẹn làm việcDear Mr Grane,

Our Chief Buyer, Mr Norman Luman, would like you to contact us with a view to discussing the possibility of setting up a contract with your company to supply us with steel over the next year.

He will be in his office all next week, and if you could write or phonehim on 081-8736621 he would be glad to arrange a meeting with you.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Crane,

Trưởng phòng thu mua của chúng tôi, là ông Norman Luman, muốn ông liên lạc với chúng tôi với ý định thảo luận khả năng về việc lập hợp đồng với công ty của ông đề cung cấp thép cho chúng tôi trong năm tới.
Ông ta sẽ có mặt ở văn phòng suốt tuần tới, và nếu ông có viết thư hoặc gọi điện thoại cho ông ta số 081-5736621, ông ta sẽ hân hạnh thu xếp cuộc tiếp súc với ông.

Trân trọng,
Views: 4601   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.