Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Claim for fire damage - Đòi bồi thường thiệt hại hoả hoạnDear Sirs,

Policy No. 184 65314C

We would like to inform you that a fire broke out in the basement of our warehouse yesterday. Although the blaze was brought under control, we estimate that about $8,000 worth of stock was badly damaged.
A Fire Brigade officer informed us that the blaze was probably caused by an electrical short, which he thought must have occurred around midnight. Fortunately, though, the brigade's action prevented extensive damage.
I would be grateful if you could send us the necessary claims forms.

Yours faithfully,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa các ông,

Hợp đồng bảo hiểm số 184 65314C

Chúng tôi xin báo cho các ông biết là hoả hoạn đã thiêu rụi tầng hầm của chúng tôi hôm qua. Mặc dù ngọn lửa đã bị khuất phục, nhưng chúng tôi ước lượng vào khoản $8000 giá trị hàng trong kho đã bị thiệt nặng.
Viên chỉ huy đội cứu hoả đã thông báo cho chúng tôi là ngọn lửa có lẽ do điện chập mạch gây ra, mà ông ta cho là chắn chắn đã phải xảy ra vào khoảng nửa đêm. May mắn, thế nhưng hoạt động của đội cứu hoả đã ngăn chặn được thiệt hại lan rộng.

Tôi lấy làm biết ơn nếu ông có thể gửi cho chúng tôi các đơn yêu cầu bồi thường cần thiết.

Trân trọng,
Views: 3810   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.