Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Quotation for comprehensive insurance - Bản báo giá cho bảo hiểm tổng hợpMr B. Daracott
United Warehouse Ltd.
Bruce House
Bruce Street
Aberdeen AB9 1FR

Dear Mr Daracott,

Thnk you very much for your letter of 6 april in which you enquired about our insurance cover.
I have enclosed leaflets explaining our three fully-comprehensive industrial policies which offer the sort of cover you require, and I think that policy A351 would probably suit you best as it offers the widest protection at 65p% with full indemnification.
If you wish, I could get one of our agents to call on ou to discuss any details that might not be clear, or, if you are satisfied with the terms, please complete the enclosed proposal form and return it to us with your cheque for $195.00 and we will effect insurance as from 1 May this year.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông Daracott,

Cám ơn ông rất nhiều về lá thư, ngày 6 tháng 4, trong đó ông yêu cầu thông tin về phạm vi bảo hiểm của chúng tôi.
Tôi đã đính kèm các tờ rời giải thích bao loại hợp đồng bảo hiểm lao động tổng hợp toàn diện mà nó cung cấp phạm vi mà ông yêu cầu, và tôi nghĩ là hợp đồng bảo hiểm A351 có lẽ sẽ thích hợp cho ông nhất vì nó bảo hộ rộng nhất với 65p% bảo hiểm toàn bộ.
Nếu ông muốn, tôi có thể cho một trong bốn đại lý của chúng tôi đến nơi ông đề thảo luận bất kỳ chi tiết nào có thể chưa rõ ràng, hoặc nếu ông bằng lòng với những điều kiện ấy, thì xin điền vào đơn xin bảo hiềm đính kèm và gửi lại cho chúng tôi cùng với chi phí $195,00 và chúng tôi sẽ ký hợp đồng bảo hiểm từ ngày 1 tháng 5 năm nay.

Tôi rất mong nhận được tin ông sớm.
Views: 3917   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.