Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Cancel my subscription (to editor in chief) - Huỷ bỏ đơn đặt báo của tôi (Gửi Tổng Biên Tập)Dear Mr. Gardner,

The quality of your magazine has deteriorated noticeably with recent issues. Objectivity was totally lacking in last month's one-sided treatment of the Palestinian question.
So...cancel my subscription. And please send a pro-rated refund check for the issues still remaining. To expedite matters, I enclose my address label.

Cordially,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa cô Gardner,

Chất lượng bài báo của quý hãng ngày càng xuống dốc trầm trọng với các số báo gần đây. Khách quan mà nói thì toàn bộ bài báo thiếu tin tức về việc xét có một khía cạnh trong vấn đề người Palestin tháng qua.
Vì vậy... hãy huỷ đơn đặt báo của tôi, và xin vui lòng hoàn lại cho tôi số tiền cho các bài báo chưa giao.
Để vấn đề được xúc tiến, tôi kèm theo đây địa chỉ của tôi.

Chân thành cám ơn,
Views: 3681   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.