Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Magazine subscription billing error - Sai lầm trong hoá đơn tính tiền đặt báo tại hàngDear Mr. Connor,

You recently made me an offer I couldn't refuse - 12 months of "Fishing Foibles" for just $6.99. The Clincher was the two free issues I'd receive if I sent a check with the order rather than wait to be billed.
As promised, my first issue arrived today. With it, however, came an invoice for $6.99. I am returning it in the envelope you provided. You'll also notice a copy of the front and back side of my check for $6.99, dated October 6. Obviously it has been cashed, but my account has not been credited.
I trust you'll take care of this matter at once, and see to it that I'm not asked for any more money till my fourteenth issue is in the mail.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ngài Connor,

Gần đây ông đã gửi cho tôi lời đề nghị mà tôi không thể từ chối đặt mười hai tháng cho báo "Fishing Foibles" với giá 6 đô la 99 xu. Vấn đề là về hai số báo miễn phí tôi sẽ nhận được nếu tôi gửi môộ ngân phiếu kèm theo đơn đặt báo hơn là ngồi đợi hoá đơn được thanh toán. Như ông hứa, số báo đầu hôm nay tôi vừa có. Tuy nhiên có kèm theo hoá đơn 6 đô la 99 xu. Tôi đang gửi trả lại ông số tiền trong thư mà ông gửi. Ông cũng lưu ý một bản sao hai mặt của tấm ngân phiếu 6 đô la 99 xu của tôi để ngày 6 tháng 10. Dĩ nhiên là nó đã được thanh toán nhưng tài khoản của tôi hiện chưa được chiết tính.
Tôi tin rằng ông sẽ xem xét vấn đề liền lập tức và lo liệu để tôi không bị hỏi han lôi thôi về vấn đề tiền nong nữa cho đến số báo lần thứ mười bố của tôi được gửi đến.
Cám ơn,

Views: 4551   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.