Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Premature magazine susscription renewal notice - Yêu cầu đăng ký lại việc đặt tạp chí dài hạn quá sớmDear Mr. Stiple,

This morning's mail brought the rather frantic plea to "renew your subscription now so you won't miss a single issue." Well, I have no intention of missing an issue of your fine magazine and certainly no intention of renewing five months before my present sunscription expires.
Fortunately I keep a record of all such transactions. Across the back of my cancelled check dated April 2 of last year is the notation "FOR TWO-YEAR SUBSCRIPTION." As you must surely know, I've prepaid for my copies of the magazine until well into next year. Come mid-February I'll be in a more receptive mood to consider renewing.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Stiple,

Lá thư tôi nhận được sáng nay là một sự kêu gọi rất đáng bực mình bắt tôi phải "làm đơn đặt báo mới ngay bây giờ để tôi không mất một số báo nào". Bởi vì tôi không có ý định bỏ bất cứ số báo nào do các bài báo rất hay của ông đã phát hành và chắc chắn là củng không có ý định đăng ký lại trước khi hết hạn đọc báo hiện nay của tôi là 5 tháng.
Rất may là tôi vẫn còn đang giữ các tài liệu về đơn đặt hàng. Nguyên mặt sau của tờ kiểm tra tôi đã bỏ đi vào ngày 2 tháng 4 năm ngoái là dòng chữ lớn "ĐƠN XIN ĐẶT BÁO 2 NĂM". Chắc ông cũng biết là tôi đã trả tiền trước cho các số bài mà hết hạn là vào năm tới. Vào giữa tháng 2 sắp đến tôi sẽ có thể xem xét lại vấn đề là đăng ký báo dài hạn nữa hay không.

Kính đơn,
Views: 4042   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.