Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Requesting educational and from nearest VA office - Yêu cầu trợ giúp giáo dục gửi cho văn phòng cựu chiến binh gần nhấtDear Veterans Administration,

One year ago I received an honorable discharge from the U.S. Army after five years of service. My employer has suggested I continue my education at night school, pursuing a degree in accounting.
I will be applying to Metropolitan College and will need financial assistance to pay my tuition and fees. Please send the appropriate forms for me to apply for aid under the GI Bill.
Thank you.

Sincerely yours

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ban quản trị cựu chiến binh,

Cách nay một năm tôi có nhận được một lệnh giải ngũ do quân đội Mỹ cấp sau năm năm phục vụ. Ông chủ tôi đề nghị là tôi có nên tiếp tục dạy học các lớp đêm hòng tăng thêm nguồn tài chính hay không.
Tôi sẽ xin chân dạy học ở Đại học Metropolitan và sẽ phải cần sự trợ giúp về tài chính để trả tiền cho sự chi tiêu và các khoản lệ phí khác. Xin vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết cho tôi để tôi có thể xin được sự trợ giúp theo chương trình trợ giúp quân nhân Mỹ.

Cảm ơn,
Views: 3964   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.