Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Boy Scout troop that doesn't live up to the pledge - Đoàn hướng đạo không thực hiện lời hứa(to Boy Scout Council executive)

Dear Mr. Case,

My 12-year-old son, Phil, is a Boy Scout in Cobra Patrol in Riverdale. But he won't be much longer.
Phil is the object of ridicule in his Patrol. The older Scouts are on him constantly - perhaps because of his tendency to stutter, or because he is not as well coordinated as some boys his age.
On the camp-out last weekend, for example, Phil was thrown in the lake, had his tent knocked over and had food spilled on him. I'm told the Scoutmaster, Mr. Bush, looked on amused.
In spite of this abuse Phil wants to continue with Scouting. Not, understandably in Cobra Patrol, but perhaps with a fresh start elsewhere.
Is there room in the Boy Scouts for a cheerful, energetic lad who wants nothing more than to be accepted as a teamplayer? If so, please advise on the steps to be taken to get my son relocated in another group.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Case thân mến,

Con trai 12 tuổi của tôi, Phil, là một hướng đạo sinh trong đoàn Cobra Patrol ở Riverdale. Nhưng nay coi như không còn nữa.
Phil là một đối tượng để chế nhạo trong đoàn. Các hướng đạo sinh lớn tuổi hơn đu bán kiên trì nó. Có lẽ vì tật nói cà lăm của nó hoặc vì nó không ngang hàng với những đứa con trai khác cùng tuổi.
Trong kỳ cắm trại tuần rồi, chẳng hạn Phil bị quăng xuống hồ, lều của nó bị kéo sập, và nó bị đổ thức ăn vào người. Tôi được nghe nói là ông Bush - huynh trưởng hướng đạo lại lấy làm vui thích về việc ấy.
Mặc dù có sự hành hạ này, Phil vẫn muốn tiếp tục với công tác Hướng đạo. Không phải với đoàn Cobra Patrol, nhưng có lẽ ở một nơi nào khác để có bước khởi đàu tốt.
Có một chỗ nào trong Hướng đạo cho một đứa con trai có nghị lực, vui với một người không muốn điều gì khác ngoài việc được chấp nhận như một đồng đội? Nếu có, xin khuyên làm thế nào để con trai tôi được bố trí lại ở một đoàn thể khác.

Chân thành cám ơn,
Views: 4126   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.