Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Scoutmaster extraordinate - Huynh trưởng hướng đạo sinh tuyệt vờiDear Mr. Benton,

Many thanks for the excellent job you did this year as Scoutmaster for Troop 122. My husband and I are especially grateful for the way you were able to relate to our son, Ty.
Ty had been through a rough year; he had become rebellious and was having difficulty at school. My husband tended to blame himself because his ob requires that he be away from home much of the time.
You've helped Ty regain his self-confidence by giving him projects that he enjoyed doing and did well. You were free with praise and encouragement. Ty's attitude began to improve considerably after the spring camp-out.
If you ever had doubts or were frustrated with your work with the Scouts, let me assure you that you are doing a fine job. We feel this year has been a criticial one for Ty - he could have taken a turn for the better or continued to be derepressed and unruly. Thanks to your guidance and the fine Boy Scout program, he has become his old self again.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Benton thân mến,

Tôi xin gửi lời cảm tạ đến ông về công việc tuyệt vời mà ông đã làm trên cương vị huynh trưởng của Đoàn 122 trong năm nay. Chồng tôi và tôi đặc biệt cám ơn ông về cách thức ông đã hợp tác với con trai chúng tôi, thằng Ty.
Ty đã trải qua một năm gian truân; nó đã rất quậy phá và gặp khó khăn ở trường học. Chồng tôi có khuynh hướng tự trách mình vì công việc của anh ấy đòi hỏi anh ấy phải xa nhà thường xuyên.
Ông đã giúp Ty lấy lại được lòng tự tin bằng cách giao cho nó những kế hoạch mà nó thích làm và đã làm tốt. Ông đáng được ngợi khen và khích lệ. Thái độ của Ty đã bắt đầu thay đổi đáng kể sau kỳ cắm trại vào mùa xuân.
Nếu có lúc nào đó ông nghi ngờ hoặc thất vô ích với công việc bên hướng đạo sinh, cho phép tôi đoán chắc rằng ông đã làm một công việc tốt đẹp. Chúng tôi cảm thấy năm nay là năm biến động với Ty, nó có thể thay đổi tốt hơn hoặc tiếp tục trì trệ và cứng đầu. Nhờ vào những hướng dẫn của ông về chương trình Hướng đạo tốt đẹp, nó đã trở lại bản chất ban đầu của nó.

Chân thành cám ơn,
Views: 4144   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.