Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Boy scouts are not miniature soldiers - Hướng đạo sinh không phải là hình ảnh người lính thu nhỏ(to chairman of troop committee)

Dear Mr. Magnuson,

As a former den mother, I realize the Cub Scouts and Boy Scouts rely to a large extent on adult volunteers. And I thoroughly enjoyed the two years I worked with the boys in my son's Den.
My involvement was timely because at the point when oey reached the age to enter Boy Scouts, his father and I were divorced. His father moved across the country, and the fact that Joey would have a Scoutmaster as an honorable role model was a comfort to me.
To say I was disappointed with Mr. Hawk, Scoutmaster of Troop 205, would be an understatement. Now that oey is a former Boy Schout, I feel free to report that Mr. Hawk's militaristic, indeed fascist methods are counter-productive at best.
As I mentoined earlier, I realize Mr. Hawk is a volunteer and as such cannot be fired or penalized for his dogmatic approach to what should be an enjoyable experience. But I believe he could be reminded of the true purpose of Boy Scouting and asked to leave if he fails to change.
If you check the records, you will find that Troop 205 has an unusually high drop-out rate. That alone should warrant an investigation.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

(Gửi chủ tịch Ban chấp hành đội)

Ông Magnuson thân mến,

Là một cựu huynh trưởng nhóm, tôi nhận thấy nhóm "sói con" và "thiếu" dựa vào sự bành trướng lớn lao của những người lớn tình nguyện. Và tôi hoàn toàn vui th1ich đã có hai năm làm việc với các cậu bé trai ở nhóm tôi.
Tôi nghĩ sự can thiệp của tôi là đúng lúc bởi vì vào thời điểm khi Joey đến tuổi gia nhập Hướng đạo, cha nó và toi li dị nhau. Cha nó đã đi khỏi nước, và sự thật là Joey có thể là một huynh trưởng - một vai trò danh dự - một điều an ủi đối với tôi.
Nói rằng tôi không đồng tình với ông Hawk, huynh trưởng của đội 205 là không đúng. Bây giờ oey là một cựu hướng đạo tôi cảm thấy tự do để báo cáo rằng những phương pháp thật sự độc tài, quân phiệt của ông Hawk là phản tác dụng.
Như tôi đã lưu ý từ trước, tôi nhận thấy ông Hawk là một người tình nguyện và vì thế không thể thải hồi hoặc trừng phạt vì khuynh hướng độc đáo của ông có thể là một bài học lý thú. Nhưng tôi tin ông ta có thể được nhắc nhở về mục đích thực sự của công tác Hướng đạo và đòi hỏi ông từ chức nếu ông không chịu thay đổi.
Nếu ông kiểm tra lại các sổ sách, ông sẽ thấy rằng đoàn 205 đã sụt điểm nhiều một cách bất bình thường. Chỉ nguyên việc đó là đủ bảo đảm cho một cuộc điều tra rồi.

Kính chào,
Views: 4115   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.