Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Angry parents protest to commissioner - Cha mẹ phẫn nộ chống lại người đương nhiệmDear Mr. Hagerstrom,

Below you will find a list of names of parents whose sons played on the Orioles’ Little League team this season. The manager was George Grunch, and we would like to file a formal complaint against him and strongly request that he not be allowed to manage a team again.
Repeated instances of poor judgment, bad temper and overall boorish behavior toward umpires and players alike have ruined the season for the youngsters and spectators. Beside each name is a phone number so you can reach any of us for elaboration, if necessary.
We’re sorry it had to end this way, but several of us tried to advise Mr. Grunch to calm down and also volunteered to help but were rejected.
We trust that as League Commissioner you will take appropriate action.

(all sign)


Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Hagerstrom thân mến,

Ông sẽ tìm thấy dưới đây một danh sách tên các bậc cha mẹ có con trai chơi ở đội Orioles thuộc Liên Đoàn Nhỏ mùa bóng này. Người quản lý là George Grunch, và chúng tôi muốn chính thức phê phán ông ta và mạnh mẽ yêu cầu ông ta không được phép tiếp tục điều hành đội nữa.
Việc liên tục phân xử vụng về, tánh xấu và thái độ cộc càn quá đáng đối với các trọng tài và vận động viên đã phá hỏng mùa bóng của bọn trẻ và khán giả. Bên cạnh mỗi tên là số điện thoại để ông có thể liên lạc vối bất kỳ ai trong chúng tôi nếu ông muốn biết thêm chi tiết.
Chúng tôi rất tiếc phải kết thúc như vậy, nhưng vài người trong chúng tôi đã cố gắng khuyên giải ông Grunch hoả dịu bớt và cũng đã tình nguyện giúp đỡ ông nhưng đều bị từ chối.
Chúng tôi tin rằng là người uỷ nhiệm của Liên Đoàn ông sẽ có hành động thích hợp.

(tất cả ký tên)
Views: 4173   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.