Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


“I’ll pay now if you’ll be civil” - Tôi sẽ trả tiền ngay nếu các ông tiếp đãi lịch sựDear Dr. Larson,

Being aware of finacial matters myself, I understand and sympathize with the need to require patients to pay for services rendered before they leave the office. What you are doing makes good business sense, and I appreciate that.
What I don’t appreciate is your receptionist’s way of handling this new policy. I overheard her badgering a few patients before me, and when it was my turn I was well prepared for her tactless manner.
I think you’ll find that your patients will cooperate willingly if you make clear to your receptionist how to explain your policy kindly and sympatherically rather than to brusquely state, “Doctor says you must pay before you leave.”

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính gửi ông Larson,

Đã biết đến những khó khăn về tài chính, tôi hiểu và cảm thông sự cần thiết phải đòi hỏi bệnh nhân trả tiền những dịch vụ đã làm cho họ trước khi họ rời phòng mạch. Những việc mà quí vị đang làm có ý nghĩa tốt đẹp xét về mặt kinh doanh và tôi tán thành điều đó.
Điều mà tôi không tán thành là cái cách làm việc theo lề lối mới này của người tiếp tân của ông. Tôi đã nghe được lời mắng mỏ của cô ấy với vài bệnh nhân trước tôi, và khi đến lượt tôi, tôi đã chờ đợi cái thái độ tắc trách ấy của cô ta.
Thiết nghĩ ông cũng thấy là các bệnh nhân sẽ sẵn lòng hợp tác nếu ông chỉ thị rõ ràng cho nhân viên tiếp tân của mình cách thức giải thich qui định mới của ông một cách lịch sự và tình cảm, hơn là cứ phát biểu một cách thô thiển “Bác sĩ bảo phải trả tiền trước khi ra đi.”

Trân trọng,

Views: 5189   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.