Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Payment will be delayed - Hoãn lại việc trả tiềnTo the Board of Directors,
Sunny Shores Condominium Association,

As some of you may know, I lost my job six months ago and have not yet been able to find another.
Our failure to pay the current monthly maintenance assessment was not an oversight... we simply don't have the money right now. Sandy and I are sorry this has happened, and ask your patience and understanding.
She's already gone back to work and I'm stll hopeful of finding another job. As soon as we're back on our feet, we intend to make good on any and all back payments. That's a promise.
Meanwhile, if any of you hear of an opening for an accountant, please let me know.

Yours truly,


Bài dịch mang tính tham khảo

Yours truly,

Gửi ban quản trị
Hiệp hội công quản Sunny Shores

Như vài người trong quí ông đã rõ, 6 tháng qua tôi bị mất việc làm và vẫn chưa tìm được một chỗ làm mới.
Việc chúng tôi không thanh toán tiền bảo quản nhà hàng tháng không phải là do cố ý... Chỉ đơn giản là hiện giờ chúng tôi không có tiền. Sandy và tôi rất tiếc chuyện này đã xảy ra, và mong quí ông kiên nhẫn và hiểu dùm cho chúng tôi.
Cô ấy đã đi làm lại rồi còn tôi vẫn đang hy vọng sẽ tìm được một việc làm khác. Ngay khi nào chúng tôi gượng dậy được, chúng tôi sẽ thanh toán tốt đẹp những khoản nợ còn thiếu. Đó là một lời hứa.
Trong khi chờ đợi, nếu có ai trong quí ông nghe tin có chỗ cần đến một người làm kế toán, xin làm ơn cho tôi hay.

Views: 4210   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.