Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Monthly maintenance fees must be paid - Phải trả tiền bảo quản hàng thángSUNNY SHORES CONDOMINIUM ASSOCIATION

Dear Mr. Kirby,

As Treasurer of the Sunny Shores Condominium Association, it is my duty to notify you that you are $600 in arrears on your monthly mainteance assessment.
When I brought this matter to your attention in March, you indicate that the withholding of your payment was an attempt to get the attention of Luther Leghorn, the builder, and pressure him to make some long overdue repairs. Much as I sympathize with your situation, the fact is that the builder has turned over the accounts to the associaion board and is no longer legally liable so make good on such claims. Similar action a year ago might have brought the results you seek, but now it's a fatile gesture - and one hat's hurting innocent parties.
Your obligation to pay $150 per month is completely unrelated to your dispute with Mr. Leghorn. In a small condo such as ours, each of the 22 unit owners is responsible for his share os the assessment. Your are doubtless aware that the by-laws in the Declaration of Condominium contain provisions to recover delinquent payments, and I really hope it doesn't come to initiating action to place a lien on your tide.
Many of us share your disappointment that everthing doesn't measure up o expectations, but on balance, Sunny Shores is a nice place to live an probably will continue to appreciate in value over the years.
I hope you'll make arrangements to settle this matter as soon as possible.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

HIỆP HỘI CÔNG QUẢN SUNNY SHORES

Thưa ông Kirby,

Với tư cách uỷ viên tài chánh của hiệp hội công quản Sunny Shores, tôi có bổn phận thông báo cho ông rằng ông còn thiếu 600 đôla tiền đóng góp phí bảo quản hằng tháng.
Khi tôi trình bày vấn đề này với ông vào tháng ba, ông nói rõ ràng việc ông chưa trả tiền là ông có ý nhắc nhở ông Luther Leghorn, người thầu xây dựng, và gây áp lực buộc ông ta phải thực hiện những sửa chữa đã quá hạn từ lâu. Dù tôi rất cảm thông tình trạng của ông, sự thể là nhà thầu xây dựng đó đã nộp các quyết toán đến cho ban quản trị hiệp hội về mặt pháp lý không còn có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại như thế.
Cách đây một năm nếu ông hành động tương tự thì có lẽ đạt được kết quả mong muốn, nhưng giờ đây điều đó chỉ là một cử chỉ vô ích - một cử chỉ gay phương hại đến những người không có lỗi.
Nghĩa vụ của ông phải trả số tiền 150 đôla hàng tháng hoàn toàn không liên hệ gì đến sự tranh chấp giữa ông và ông Leghorn. Trong một công quản bé nhỏ như của chúng ta, mọi người trong số 22 chủ hộ đều có trách nhiệm đóng góp vào ngân quỹ. Ông hẳn biết rõ tính pháp luật trong bản tuyên ngôn của công quản bao gồm các điều khoản nhằm khám phá những việc chi trả bất hợp pháp, và tôi thực sự hy vọng không phải đi đến biện pháp tịch biên tài sản ông sở hữu.
Nhiều người trong chúng tôi chia sẽ sự thất vọng của ông rằng mọi thứ không hoàn toàn đúng như kỳ vọng, nhưng về tương đối thì Sunny Shores là một nơi sinh sống dễ chịu và có lẽ sẽ còn tiếp tục giữ được giá trị trong nhiều năm nữa.
Tôi hy vọng ông sẽ thu xếp để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Thành thật chào ông,
Views: 3523   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.