Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Your board needs your input - Ban quản trị cẩn đến năng lực của bạnSUNNY SHORES CONDOMINIUM ASSOCITAION

Dear Neigbor,

Your Board of Directors is committed to do the best job possible in the coming year as we make decisions regarding the schedule of operations and maintenave.
We have prepared the enclosed survey in order to obtain your thoughts and views as to what services you expect - and are willing to pay for - before we proceed. The budget for the year ahead will be based to a large extent upon your response to the survey.
Your signature is not neccessary on the form. The information you provide will be confidential and a vital guide in our decision-making process. Please return it to us in the enclosed postage-paid envelope.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

HIỆP HỘI CÔNG QUẢN CHUNG CƯ SUNNY SHORES

Thưa ông bà láng giềng,

Ban quản trị sắp sửa thực hiện một công việc tốt đẹp nhất có thể làm được vào năm sắp tới khi chúng tôi đưa ra những quyết định liên quan đến việc điều hành và chỉnh trang.
Chúng tôi đã chuẩn bị mẫu kiềm tra kèm theo đây để xin ý kiến và quan điểm của bạn về những dịch vụ nào mà bạn mong có - và sẵn lòng chịu trả chi phí - trước khi chúng tôi tiến hành. Ngân sách cho năm sắp tới chủ yếu sẽ tuỳ thuộc vào đáp ứng của bạn với cuộc điều tra này.
Bạn không cần thiết phải ký tên vào mẩu. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ là bổ ích và đáng tin cậy trong tiến trình đưa ra quyết định của chúng tôi.
Xin bạn vui lòng gửi trả lại cho chúng tôi kèm theo trong phong bì đã trả cước bưu chính.

Trân trọng,
Views: 3708   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.