Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


No more money until it's done right - Không trả tiền thêm cho đến khi công việc được thực hiện đúngDear Mr. Kincaid,

The reputation of Kincaid Construction Company for quality workmanship was a major factor in my selecting your firm to build my house on Pelican Lake. Now, three months later, I feel I may have made the wrong choice.
If you and I can't discuss the matters summarized on the attached list before construcion proceeds much further it may soon be too late to make necessary corrections. Your foreman on the job site is totally uncommunicative, and has made it clear that he takes his orders from you alone. To make matters worse, you haven't returned my phone calls of the past week.
The difference between your accessibility and willingness to accommoate before I signed the contract and the apparent uncaring attitude since makes a startling contrast. I'm left with the impression you don't take a woman seriously. But be clear on on matter, Mr. Kincard - my money is as good as anyone else's. And you won't see any more of it until you take steps to ensure that the problems cited on the attached list have been corrected.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Kincaid,

Danh tiếng của Công ty xây dựng Kincaid về chất lượng thi công đã là yếu tố chủ yếu khiến tôi chọn Công ty của ông để xây dựng ngôi nhà trên bờ hồ Pelican của tôi. Giờ đây, ba tháng sau, tôi có cảm tưởng rằng mình đã chọn lầm.
Nếu ông và tôi không thể thảo luận được với nhau thêm nữa về những vấn đề tóm tắt trong bản liệt kê đính kèm trước khi tiến hành thi công, thì có thề sẽ là quá trễ để có những sửa chữa cần thiết. Người quản đốc của ông ở công trường hoàn toàn thiếu cởi mở, và ông ta đã nói rõ là ông ta chỉ nhận lệnh của ông mà thôi. Vấn đề trở nên tệ hơn khi ông không trả lời những cú điện thoại của tôi trong tuần rồi.
Sự đổi khác trong thái độ gần gũi và thiện chí dàn xếp của ông trước khi tôi ký bản hợp đồng và thái độ bỏ mặc rõ rệt cua ông sau đó thật là một tương phản đáng sửng sốt. Tôi có cảm tưởng rằng ông không phải là người trước sau một lòng. Nhưng hãy làm rõ vấn đề, thưa ông Kincaid - tiền bạc của tôi cũng giá trị như bất cứ của ai khác. Và ông sẽ không nhận được đồng bạc nào nữa đâu cho đến khi nào ông có biện pháp bảo đảm rằng những vấn đề đã nêu ra tron bản liệt kê đính kèm theo đây được sửa chữa.

Trân trọng,
Views: 3648   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.