Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Pay your castl becomes now or face eviction - Hoặc trả số tiền thuê nhà còn thiếu hoặc là dọn điMr. Barnes,

This certified letter is your final notification. Unless your back rent for March and April - a total of $600 - is paid within seven days from this date, I will file suit to have you evicted.
I have on several previos occasions had to iniiate similar eviction actions with tenants for the same reason, and the process is always pretty much the same.
You will receive a summons to appear in court on a certain date. After a court judgment is issued, sheriff's deputies will be empowered to remove you and all your belongings from the premises.
If you wish to avoid the eviction proceeding, please make certain I have received payment for the entire $600 within seven days.

(sign)

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Barnes,

Tờ thư xác nhận này là thông báo cuối cùng. Nếu ông không trả đủ số tiền thuê nhà tháng 3 và tháng 4. Tổng cộng 600 đôla - trong vòng bảy ngày kể từ hôm nay, tôi sẽ nộp đơn nhờ luật pháp bắt ông dọn đi.
Trước đây tôi đã từng nhiều lần phải tiến hành những biện pháp đuổi nhà tương tự với những người ở thuê vì lý do cũng y như vậy, và diễn biến luôn luôn khá giống nhau.
Ông sẽ nhận được một trát đòi ra trước toà vào này giờ nào đó. Sau khi phán quyết của toà án đã được công bố, các ông phó quận cảnh sát sẽ được giao quyền để trục xuất ông và tất cả đồ dùng của ông ra khỏi căn hộ.
Nếu ông muốn tránh biện pháp đuổi nhà, hãy bảo đảm với tôi rằng trong vòng bảy ngày tôi sẽ nhận được đủ số 600 đôla.

(ký tên)
Views: 3682   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.