Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


When airline loses your baggage - Khi hãng hàng không làm mất hành lý của bạnMs. Victoria Wallace, Manager
Consumer Affairs Department
Air Lines International
street address
city, state ZIP

Dear Ms. Wallace,

On May 2, I arrived on ALI flight 603 from Baltimore to St. Louis. However, the suitcase I checked at your counter prior to the flight never arrived in St. Louis and hasn't been found in the six weeks since. Nor have I been reimbursed for the value of the suitcase and its contents.
When it became appartment that my luggage was missing I reported it to your Miss Reynolds at the baggage claim area in St. Louis. Before leaving the airport I filled out a report. I am enclosing a copy of that report with this Baltimore, along with an itemized list of the contents of the suitcase and the approximate value.
I realize that your liability covers only the depreciated value of the missing items and not the cost of replacing them. Since the total amount of the claim is well under the $750 per passenger liability limit for baggage-loss claims on domestic flights. I see no point in further delay in processing te claim.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Chị Victoria Wallace, quản trị viên
Phòng giao tiếp khách hàng
Air Lines International
Địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Chị Wallace thân mến,

Ngày 2/5 tôi bay trên chuyến bay 603 của ALI từ Baltimore đến St. Louis. Tuy nhiên, chiếc vali mà tôi đã gửi tại quầy của bà trước chuyến bay vẫn chưa thấy đến St. Louis và đã chưa tìm thấy kể từ đó đến nay, 6 tuần rồi. Tôi cũng không được bồi thường số tiền về giá trị của chiếc vali và những đồ vật trong đó.
Khi biết chắc hành lý của tôi đã bị thất lạc tôi báo cáo việc đó với cô Reynolds của chị tại quầy khiếu nại về hành lý ờ St. Louis. Trước khi rời khỏi phi trường tôi đã viết bản báo cáo đó. Tôi kèm theo đây bản báo cáo cùng với lá thư đăng ký. Tôi cũng gửi kèm một bản sao đơn đòi bồi thường hành lý mà tôi đã được cấp ở Baltimore, cùng với danh sách các vật dụng đề trong vali và giá trị tương đương.
Tôi nhận thấy rằng trách nhiệm pháp lý của chị mới đền bù giá trị đã bị giảm bớt của những món đồ bị mất chứ không phải giá trị tương đương của chúng. Bởi vì mức giới hạn trách nhiệm pháp lý cho những vụ đòi bồi thường hành lý bị mất trên các chuyến bay trong nước là dưới 750 đô la, tôi thấy không có lý do gì để trì hoản thêm việc tiến hành đòi bồi thường.

Chân thành,
Views: 4041   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.