Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Notice of decision after interview - Trả lời thư xin việc làmDear Mr. Tyson,

At the conclusion of your interview two weeks ago, I promised to let you know our decision - one way or the other.
Had our requirements and your experience converged two or three years from now, the job very likely would have been yours. As it turned out, after lengthy consideration, we opted for a candidate with a broader background in international banking.
You have made remarkable strides in your career to date, and it was a genuine pleasure to meet with you. I wish you the best in the years to come.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Tyson thân mến,

Khi kết thúc cuộc phỏng vấn với ông 2 tuần trước, tôi có hứa để cho ông biết quyết định của chúng tôi bằng cách này hay cách khác.
Phải chi những yêu cầu của chúng tôi và kinh nghiệm của ông đã gặp nhau hai hay ba năm về trước, thì công việc chắc hẳn đã thuộc về ông. Nhưng sau một sự cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng thì chúng tôi đã chọn một ứng viên có nghiệp vụ cao hơn về công việc ngân hàng quốc tế.
Cho đến lúc này ông đã bước những bước đáng kể trong nghề nghiệp của ông, và tôi thực sự hài lòng được gặp ông. Tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong những năm sắp tới.

Chân thành,
Views: 6451   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.