Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Follow-up letter after interview - Thư tiếp theo sau khi được phỏng vấnMr. Malcolm W. Hughes
Director, Data Processing Center
Gargantua Company
street address
city, state ZIP

Dear Mr. Hughes,

It was good to meet with you yesterday to discuss the opening you have at Gargantua Company for a senior systems analyst.
I was particularly impressed with the sophisticated and stimulating working environment which cannot help but bring out the best in everyone.
My diverse background includes meaningful hands-on experience as well as the analytical and communications skills neccessary to direct projects from idea to implementation. I welcome increasing responsibilities in a quick-paced setting.
It would be an honor to join your team of computer professionals and share in the growth of your unique organization.

Sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Malcolm W. Hughes.
Giám đốc Trung tâm hai thác dữ liệu
Công ty bảo hiểm
địa chỉ, đường phố
Mã số thành phố, bang

Ông Hughes thân mến,

Được gặp ông hôm qua để thảo luận về việc tìm một nhân viên phân tích hệ thống nhiều kinh nghiệm cho chỗ trống ở công ty Gargantua thật là điều tốt đẹp đối với tôi.
Tôi đặc biệt xúc động trước môi trường làm việc tinh vi và hứng khởi trong đó mọi người không thể giúp ích gì được nếu không đem hết khả năng ra làm việc.
Kiến thức tổng quát của tôi bao gồm kinh nghiệm thực hành đúng nghĩa cũng như kỹ năng về phân tích cũng như khả năng về phân tích và thông tin cần thiết cho việc hướng dẫn dự án từ ý trưởng thành hiện thực.
Tôi sẵn sàng đón nhận những trách nhiệm nặng nề hơn trong sự bố trí nhanh chóng.
Được gia nhập vào nhóm những nhà chuyên môn về máy vi tính và tham gia vào sự phát triển của tổ chức vô song của ông là một vinh dự lớn lao cho tôi.

Chân thành,
Views: 6306   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.