Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Beginner's letter of application - Thư xin việc của người mới vào nghềMr. Emil Goetz
Managing Editor
The Daily Beacon
street address
city, state ZIP

Dear Mr. Goetz,

Were there any days last summer when the Beacon found itself short-handed? With so many employees scheduling vacations at the same time, there were probebly periods when an extra person would have come in handy.
I hope to be that person next summer. A versatile, energetic jack-of-all-trades, I will have by then completed my first year at Grove University where I am majoring in jouralism.
I have no illusions about my journalistic skills at this point. I realize there is a big difference between the theories taught in school and the realities of getting out three editions each day of a large metropolitan newspaper. More than anything I want to be a part of it all. You'll find me eager to learn and willing to do any job.
Experience as editor of the high school year book enables me to bring to the Beacon a better than average knowledge of graphics, layout, production and printing along with the ability to write concisely and well.
The spring semester at Grove ends May 20, and I will be available to start on Monday, May 23. Fall classes resume August 28.
I'll soon be home for the Christmas vacation. May I call you during the first week of January and arrange an appointment to discuss how I may be of use to the Beacon for three months next summer?

Your truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Emil Goetz
Ông chủ bút quản trị
Báo Daily Beacon
địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Ông Goetz thân mến,

Có phải trong mùa hè vừa qua Beacon thiếu nhân công hay không? Với quá nhiều công nhân sắp đặt kế hoạch mùa nghỉ cùng lúc, có thể sẽ có khi có một người phụ việc đến đúng lúc cần thiết.
Hy vọng tôi sẽ là người đó trong mùa hè tới. Một người có nghị lực, có khả năng làm bất cứ việc gì, vào lúc đó tôi sẽ học xong năm thứ nhất đại học Grove chuyên ngành báo chí.
Tôi không có ảo tưởng về khả năng của tôi trong ngành báo chí vào lúc này. Tôi công nhận có sự khác biệt lớn giữa lý thuyết tôi học ở nhà trường và thực tế của việc xuất bản 3 ấn bản mỗi ngày của một tờ báo lớn của thủ đô. Điều tôi muốn hơn hết là trở thành một phần từ của tờ báo đó. Ông sẽ thấy rằng tôi hăng hái học hỏi và sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Với kinh nghiệm làm chủ bút sách niên giám của trường trung học cho phép tôi có thể mang đến Beacon kiến thức trên mức trung bình về đồ biểu, cách trình bày, xuất bản và in ấn cùng với khả năng viết hay và xúc tích.
Học kỳ mùa xuân ở Grove sẽ chấm dứt vào ngày 20/5 và tôi có thể chấm dứt vào ngày 23/5. Các lớp học mùa thu bắt đầu lại vào ngày 28/8.
Tôi sẽ về ngay vào dịp Giáng sinh. Cho phép tôi điện thoại cho ông trong tuần lễ đầu tiên của tháng giêng và sắp xếp một cuộc gặp mặt để bàn về cách thức mà tôi có thể giúp ích được cho Beacon trong ba tháng hè sắp tới.

Chân thành,
Views: 6535   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.