Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The Geese and the CranesThe Geese and the Cranes were feeding in the same meadow, when a birdcatcher came to ensnare them in his nets. The Cranes, being light of wing, fled away at his approach; while the Geese, being slower of flight and heavier in their bodies, were captured.Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 4523   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.